SON SAYI                                                                                                                                        TAM SAYI                                                                 English

                                     EDİTÖRE MEKTUP               LETTER TO THE EDITOR

Avrupa Hornet'in Yok Edilmesi İçin Kolay, Etkili ve Ucuz Bir Yöntem

Alexander P. POKUTSA, Jacques MUZART

114

An Easy, Effective and Cheap Method of the   European Hornet’s Eradication

Alexander P. POKUTSA, Jacques MUZART

ARAŞTIRMA MAKALESİ
 
REASEARCH ARTICLE

Mısır'daki Bakla Arı Tozlayıcılarının Bolluğu ve Yiyecek Arama Faaliyetleri Üzerine Bazı İnsektisitlerin Etkisi: Bir Vaka Çalışması

Doaa H. EL-NAGGAR, Mohamed A. SHEBL,Mohamed T. AHMED, Mohamed A. OSMAN

118

The Influence of Some Insecticides on the Abundance and Foraging Activities of Broad Bean Bee Pollinators in Egypt: A Case Study

Doaa H. EL-NAGGAR, Mohamed A. SHEBL, Mohamed T. AHMED, Mohamed A. OSMAN

Türkiye'de Tüketicilerin Yerel Bal Ödeme Taleplerini
Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Kesit Çalışması

Halim TATLI, Beşir KOÇ, Doğan BARAK

130

Factors Affecting Consumers' Local Honey
Payment Demands in Turkey: A Cross Section
Study in TRB1 Region

 

Halim TATLI, Beşir KOÇ, Doğan BARAK

Tokat Yöresi Ballarının Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Türk Gıda Kodeksi’ne Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Funda KARA, Cemal KAYA, Esra ESİN YÜCEL,    Semra TOPUZ, Mustafa BAYRAM

148

Determination of Some Physicochemical
Properties of Honeys from Tokat Region and
Their Compliance with the Turkish Food Codex

Funda KARA, Cemal KAYA, Esra ESİN YÜCEL,
Semra TOPUZ, Mustafa BAYRAM

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Zararlısı Varroa
destructor’a Karşı Sonbaharda Farklı Formda
Uygulanan Oksalik ve Formik Asitin Etkisi

Mustafa GÜNEŞDOĞDU, Samet Hasan ABACI, Ahmet ŞEKEROĞLU

166

The Effect of Oxalic and Formic Acids Applied i
n Different Forms against the Honey Bee (Apis
mellifera L.) Parasite Varroa destructor in Autumn

Mustafa GÜNEŞDOĞDU, Samet Hasan ABACI,
Ahmet ŞEKEROĞLU

Farklı Tekniklerle Ekstrakte Edilen Propolisin
Polifenol İçerikleri Ve Antioksidan Aktivitelerinin
Değerlendirilmesi

Çiğdem ÖZENİRLER, Golshan ZARE

176

Evaluation of the Polyphenol Contents and
Antioxidant Activity of Propolis Extracted With
Different Techniques

Çiğdem ÖZENİRLER, Golshan ZARE

Kırgızistan'ın Dağlık Bölgelerinden Elde Edilen
Polifloralı (Çok Çiçekli) Balın Amino Asit Bileşimi ve
Bazı Fizikokimyasal Parametreleri

Aichurok MAZHITOVA, Jamila SMANALIEVA

188

Amino Acid Composition and Some
Physicochemical Parameters of Multi-Floral
Honey From Mountainous Regions of Kyrgyzstan

Aichurok MAZHITOVA, Jamila SMANALIEVA

Petek Mimari Sapmaları Arıların Mühendislik
Yeteneklerini Yansıtabilir mi?

Alexander P. POKUTSA*, Andriy B. ZABOROVSKYI

203

May the Honeycomb Architectural Deviations
Reflect the Bees Engineering Prowess?

Alexander P. POKUTSA*, Andriy B. ZABOROVSKYI

Üretim Performansı ve Apis mellifera scutellata Arı
Irkı Tarafından Gerçekleştirilen Çeşitli Önemli
Davranışlar

Alayu BEYENE, Mulisa FAJİ, Alemayehu ABEBE

211

Production Performance and Various
İmportant Behaviors Performed by the
Apıs mellıfera scutellata Bee Race

Alayu BEYENE, Mulisa FAJİ, Alemayehu ABEBE

DERLEME MAKALELERİ
 
REVIEW ARTİCLES

Sosyal Devlet İlkesi ve Orman Köylülerinin
Korunması Bağlamında Bal Ormanları

Mehmet Akif ETGÜ

227

Honey Forests in The Context of The Social State
Principle and The Protection of Forest Villagers

Mehmet Akif ETGÜ

Arıcılıkta Biyogüvenlik ve İyi Arıcılık Uygulamalar

Ayşe Ebru BORUM

246

Biosecurity and Good Beekeeping Practices in
Beekeeping

Ayşe Ebru BORUM